DeathtoStock_SWEAT-2

Mitä tarkoittaa, että henkilöstö on tärkein voimavara?

On tavallista puhua henkilöstöstä yrityksen tärkeimpänä voimavarana. Jos näin on myös käytännössä, eikö tästä voimavarasta huolehdita kuin kulta-aarteesta? Mitä käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan?

Lähtökohtana voi pitää sitä, että kysymys on enemmänkin työntekijöillä ja esimiehillä olevista erilaisista voimavaroista. Ne liittyvät heidän tehtäviinsä kuten töiden monipuoliseen hallitsemiseen, niiden itsenäiseen suorittamiseen ja tehtävän merkityksellisyyden kokemiseen. Voimavarat voivat koskea myös tehtäväjärjestelyjä, esimerkiksi roolien ja tavoitteiden selkeyttä ja mahdollisuutta osallistua omaa työtä koskevaan päätöksentekoon.

Voimavarat liittyvät työpaikan sosiaalisiin suhteisiin kuten työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun, esimiehen ja työkavereiden sosiaaliseen tukeen, luottamukseen ja palautteen antamisen käytäntöihin. Luonnollisesti työpaikan myönteinen ja kehittämissuuntautunut ilmapiiri, palkkaus- ja palkkiojärjestelmät, työn varmuus sekä työpaikan yhteistyösuhteet ovat nekin tärkeitä voimavaroja.

Näkyvät ja piilossa olevat vahvuudet

Työpaikalla on tärkeää tunnistaa erilaiset voimavarat. Mitä paremmin vahvuuksia osataan käyttää hyväksi, sitä paremmat edellytykset ihmisillä on kukoistaa työssään ja yrityksellä menestyä. Joku työntekijä on hyvä hoitamaan suhteita yrityksen sisällä ja ulospäin, joku rakentaa työpaikallaan myönteistä ilmapiiriä, joku ratkoo mielellään ongelmia, joku on erityisen hyvä haastavissa asiakastilanteissa, joku toimii joustavasti mitä erilaisimmissa, vaihtuvissa tiimeissä ja joku hankkii mielellään ja aloitteellisesti itselleen uutta osaamista.

Työpaikalla voi olla myös uinuvaa, piilossa olevaa osaamista. Joku ihminen käyttää tällaisia voimavarojaa harrastustoiminnassaan ja pääsee silloin loistamaan. Työpaikalla hän ei voi eri syistä käyttää koko osaamiskirjoaan. Esimiestyölle onkin haaste havaita tällaisia vahvuuksia ja ottaa niitä käyttöön. Samalla luodaan edellytyksiä vahvistuvalla motivaatiolle ja työn tuloksellisuudelle.

Muutosten pyörteissä saatetaan havaita, että työntekijöiltä ja esimiehiltä puuttuu joitakin onnistumisen kannalta välttämättömiä tai tarpeellisia voimavaroja. Työpaikalla saatetaan tarvita entistä enemmän yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, kun asiakaskunta laajenee ja monipuolistuu. Sama voi koskea kielitaitoa. Tarvitaan käytännön toimenpiteitä puuttuvaan osaamisen hankkimiseksi.

Voimavaroja hukataan

Työpaikoilla käytetään voimavaroja myös työntekijöiden ja koko yrityksen kannalta väärin. Kokouksia pidetään ilman riittävää harkintaa siitä, onko niin monen ihmisen aiheellista osallistua säännöllisesti samoihin kokouksiin ja käsitelläänkö kokouksissa asioita, jotka voitaisiin paremmin hoitaa ilman kokoontumista. Kokouksissa saatetaan noudattaa vakiintunutta menettelyä: samat ihmiset puhuvat ja samat myötäilevät taikka ovat kokonaan hiljaa.

Sama koskee sitä muodissa olevaa käytäntöä, että jokainen työntekijä esimerkiksi skannaa itse kuitit matkalaskuun. Kallispalkkaiset ihmiset käyttävät työaikaansa tehtäviin, joihin heillä ei ole mitään motivaatiota, jotka he hoitavat hitaasti ja jotka joku ammattilainen hoitaisi motivoituneesti monta kertaa pienemmässä ajassa. Samoin monissa terveydenhuollon työpaikoissa lääkärit on pantu kirjoittamaan potilastiedot, vaikka heidän aikansa tulisi tehokkaampaan käyttöön sanelua käyttäen.

Tavoitteena hyvinvoiva työyhteisö

Työnantajan ja työntekijöiden yhteisenä tavoitteena pitää olla, että työntekijät ovat motivoituneita ja voivat kaikin tavoin hyvin työssään. Parhaimmillaan työntekijät kokevat energisyyttä työssään, kohtaavat innostuneina haasteita sekä kokevat nautintoa saadessaan tyydyttää monia tarpeitaan työpaikallaan. Innostus tarttuu siinä missä muut tunteet. Innostuneet ja uteliaisuutta kokevat työntekijät ovat aidosti tärkeä voimavara mille tahansa työyhteisölle.


Haluatko, että olemme Sinuun yhteydessä?


Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Otan yhteyttä...
Viesti meille


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä